2016-07-23 15:14:39

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Chương 1. Đại cương về nuôi trồng thủy sản

Chương 2. Đặc điểm sinh học một số loài cá nuôi phổ biến ở Việt Nam

Chương 3. Các biện pháp nâng cao năng suất

Chương 4. Các biện pháp cải tạo và quản lý ao nuôi

Chương 5. Nuôi thủy sản kết hợp

Chương 6. Mô hình cá – lúa kết hợp

Chương 7. Kỹ thuật nuôi cá thâm canh

Chương 8. Thủy sản hồ chứa

Top