2016-07-31 13:09:22

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Phần 4: Bệnh dinh dưỡng và môi trường của động vật thủy sản

Chương 11: Bệnh dinh dưỡng

 1. Bệnh dinh dưỡng ở cá
 2. Bệnh dinh dưỡng ở tôm

Chương 12: Bệnh do môi trường

 1. Bệnh do yếu tố vô sinh
 2. Bệnh do yếu tố hữu sinh

Chương 13: Sinh vật hại cá, tôm

 1. Thực vật hại cá
 2. Giáp xác chân chèo hại cá
 3. Sứa gây hại trong ao nuôi tôm
 4. Côn trùng hại cá
 5. Cá dữ ăn ĐVTS
 6. Lưỡng thê ăn tôm cá
 7. Bò sát ăn tôm cá
 8. Chim ăn tôm cá

Tài liệu tham khảo

Top