2016-07-22 13:40:51

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Lời giới thiệu

Chương 1. Việt Nam và các nước sản xuất tôm trên thế giới

Chương 2. Những yếu tố sinh học và môi trường liên quan tới kỹ nghệ

Chương 3. Phương pháp chuẩn bị ao hồ

Chương 4. Các loại thức ăn áp dụng cho từng giai đoạn

Chương 5. Phương pháp cho tôm ăn

Chương 6. Điều hành ao tôm thịt

Chương 7. Các bệnh của tôm

Chương 8. Nghiên cứu tài chánh

Chương 9. Thu hoạch

Chương 10. Kết luận

Chương 11. Phụ bản

Tài liệu tham khảo

Top