2016-08-13 12:46:00

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Donald Lightner. Xác nhận bản chất lây nhiễm mầm bệnh của EMS trên tôm he ở Mexico.

Trần Hữu Lộc. Ảnh hưởng của cá rô phi lên sự khống chế bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm (AHPND).

Nguyễn Văn Hảo. Kết quả sơ bộ của thử nghiệm kiểm soát AHPNS trên tôm nuôi tại ĐBSCL.

Grace Chu-Fang Lo. Nhận dạng và sử dụng vật chủ di truyền trong việc tăng cường sức đề kháng của tôm với bệnh đốm trắng WSSV.

Wang Han-Ching. Từ phòng thí nghiệm đến ao nuôi – Áp dụng nghiên cứu DSCAM cơ bản vào thực tế.

Yew-Hu Chien. Các giải pháp môi trường nhằm ngăn ngừa và quản lý dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

Top