2016-08-13 12:43:39

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Gần đây, tôm nuôi chết do hội chứng hoại tử gan tụy gây thiệt hại rất nặng nề cho nghề nuôi tôm trong nước. Trong trong khuôn khổ của “Nhiệm vụ khẩn cấp bệnh tôm”, chúng tôi tiến hành đánh giá ảnh hưởng của cypermethrin lên tỉ lệ sống và hiện tượng hoại tử cơ quan gan tụy của tôm sú nuôi trong điều kiện thực nghiệm trong nhà kín. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức tương ứng với 4 nồng độ cypermethrin 0.05, 0.01, 0.001, 0.0001 ppb và một nghiệm thức đối chứng. Thí nghiệm kéo dài trong 35 ngày. Thu mẫu cho phân tích mô học đối với các mẫu định kỳ, mẫu tôm chết trong thời gian thí nghiệm và mẫu tôm còn sống khi kết thúc thí nghiệm. Kết quả cho thấy cypermethrin nồng độ 0.05 ppb gây chết 100% tôm sau 10 ngày. Các nồng độ cypermethrin còn lại là 0.01, 0.001 và 0.0001 ppb gây tỉ lệ chết sau 35 ngày lần lượt là 76.2, 45.2 và 30.6%. Tôm chết có dấu hiệu hoại tử dạng 1 cơ quan gan tụy trên tổng số mẫu thu mô học và đọc được tiêu bản ở các nghiệm thức cypermethrin 0.05, 0.01, 0.001 và 0.0001 ppb có tỉ lệ lần lượt là là 0, 13.8, 14.3 và 42.9%. Trong khi đó, tỉ lệ mẫu tôm 279 chết và tôm thu định kỳ bị hoại tử dạng 1 trên tổng số tôm ở các nghiệm thức cypermethrin 0.05, 0.01, 0.001 và 0.0001 ppb lần lượt là là 0, 10.6, 3.0 và 4.5%. Kết thúc thí nghiệm, tất cả tôm đối chứng còn sống (100%) và không có dấu hiệu hoại tử dạng 1 trên mô gan tụy. Kết quả của nghiên cứu này cho phép kết luận tôm chết và tôm có dấu hiệu hoại tử dạng 1 cơ quan gan tụy là do tác động của cypermethrin trong điều kiện thực nghiệm.


Top