2016-02-13 10:26:02

Độ kiềm là tổng lượng muối bicarbonat (HCO3-) và carbonat (CO32-) trong nước, được quy ra mg/L (ppm) canxi carbonat (CaCO3).

Độ kiềm đối với nước nuôi tôm sú:

  • Tôm mới thả: 80-100ppm
  • 45 ngày tuổi trở lên: 100-130ppm.
  • 90 ngày tuổi trở lên: 130-160 ppm.

Độ kiềm đối với nước nuôi tôm thẻ chân trắng:

  • Tôm mới thả: 100-120ppm
  • 45 ngày tuổi trở lên: 120-150ppm.
  • 90 ngày tuổi trở lên: 150-200 ppm.

Nếu độ kiềm thấp, có thể dùng vôi hay đolomit 30-50kg/1600m2 mỗi 2-3 ngày 1 lần, cho đến khi độ kiềm đạt đến mức cần thiết.

Kiềm là chất đệm pH và cung cấp CO2 cho sự quang tổng hợp của rong, tảo và các thực vật trong nước.

Khi nước có độ kiềm cao thì pH của nước ít bị thay đổi.

Top