2016-07-22 13:34:36

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Phần 1. Giới thiệu đặc tính của một số loài cá nuôi phổ biến

– Cá chép

– Cá mè

– Cá trắm

– Cá trôi Ấn độ

– Cá rô phi

– Cá trê

Phần 2. Một số phương pháp nuôi cá phổ biến

– Kỹ thuật nuôi cá ruộng

– Kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ VAC

– Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh

– Kỹ thuật nuôi cá ao nước chảy

Phần 3. Kỹ thuật nuôi cá lồng

– Lợi ích của nuôi cá lồng

– Những loài cá có thể nuôi lồng

– Lồng tre

– Lồng gỗ

– Lồng lưới

Phần 4. Kỹ thuật nuôi cá hương, cá giống

– Ương nuôi cá bột, cá hương

– Ương nuôi cá hương, cá giống


Top