2016-07-29 11:29:19

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt nêu một số đối tượng thủy sản nuôi chính, thích hợp với vùng nước ngọt, có giá trị cao và tiêu thụ khá rộng rãi trong và ngoài nước như: cá bống tượng, cá rô đồng, cá sặt rằn, cá lóc, cá thát lát… góp phần đưa nuôi thủy đặc sản nước ngọt vào vị trí tương xứng với tiềm năng lợi thế của nó.

Nội dung gồm 4 phần :

Phần I: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng thương phẩm
Phần II: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô đồng thương phẩm

Phần III: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá sặt rằn
Phần IV: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá lóc thương phẩm

Top