2016-07-28 11:14:01

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Hiện nay phong trào nuôi thủy đặc sản (ba ba, lươn, ếch, cá trê…) đang phát triển rộng khắp ở các địa phương, vì các loại đặc sản này là các mặt hàng ngày càng có giá trên thương trường; ngoài việc làm thực phẩm cung cấp nhiều đạm trong bữa ăn hàng ngày còn góp phần xóa đói giản nghèo, cân bằng sinh thái môi trường. Cuốn sách ngoài kỹ thuật nuôi cá trê và lươn sách còn đề cập phần nuôi giun đất vì hiện tại và sau này giá trị của giun đất sẽ đóng góp tích cực vào việc giải quyết thức ăn cho các loài thủy đặc sản và các loài chăn nuôi khác.

Top