2016-07-20 14:43:04

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ. Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Kinh tế chính trị học tiểu tư sản. Học thuyết kinh tế của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX.

Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển. Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes. Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới. Học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại. Một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Top