2016-07-20 14:37:07

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Chương 1. Tôm càng xanh

– Lịch sử phát triển của tôm càng xanh

– Đặc điểm sinh học chủ yếu của tôm càng xanh

– Một số kết quả nghiên cứu về tôm càng xanh

– Quy trình nuôi tôm càng xanh

– Kết quả nuôi tôm càng xanh ở nông hộ

Chương 2. Tôm càng nước ngọt

– Đặc điểm sinh học tôm càng

– Kỹ thuật nuôi tôm càng nước ngọt

Chương 3. Tôm sú

– Đặc điểm sinh học của tôm sú

– Kỹ thụât nuôi tôm giống và tôm thịt

Chương 4. Tôm he chân trắng

– Đặc điểm sinh học chủ yếu của tôm he chân trắng

– Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắngTop