2016-07-26 13:22:23

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bài viết gồm ba phần: phần 1 nói về đặc điểm sinh học của cá chim trắng nước ngọt của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, phần 2 do tác giả Nguyễn Hải Tiến viết về kỹ thuật nuôi cá chim trắng từ khâu chuẩn bị ao nuôi, chọn giống thả… đến khâu chăm sóc thu hoạch, Phần 3 giới thiệu kỹ thuật nuôi vỗ cá chim trắng ở Quảng Ninh do Khuyến ngư TW viết, phần 4 giới thiệu Bình Định nuôi cá chim trắng đạt 8,2 tấn/ha.

Top