2016-07-25 10:28:06

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Phần 1 : Hệ sinh thái ao và hệ sinh thái VAC

1.1 Hệ sinh thái ao

1.2 Hệ sinh thái VAC

Phần 2 : Kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ VAC

2.1 chọn hình thức nuôi và biện pháp giải quyết thức ăn cho cá

2.2 Điều kiện ao và chuẩn bị ao nuôi cá trong hệ VAC

2.3 Chất lượng quy cỡ cá giống và mùa vụ thả cá giống

2.4 Chăm sóc quản lý ao nuôi cá

2.5 Thu hoạch cá

Phần 3 : Giới thiệu kết quả nuôi cá ao trong hệ VAC

Họ và tên chủ hộ : Bùi Đình Thắng

Họ và Tên chủ hộ : Nguyễn Quý Văn

Họ và tên chủ hộ : Hoàng Văn Ngọ

Họ và Tên chủ hộ : Nguyễn hồng Sơn

Họ và Tên chủ hộ : Trần Văn Cương

Họ và Tên chủ hộ : Nguyễn Văn Tẻo

Họ và Tên chủ hộ : Vũ Văn Tập

Họ và Tên chủ Hộ : Nguyễn Văn Hùng


Top