2016-07-25 10:24:05

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cảnh nhà có “vườn cây ao cá” là sự biểu hiện của những gia đình nông thôn vào loại trung lưu ngày xưa, vì “thứ nhất canh trì, thứ nhà canh viên”. Điều đó đến ngày nay vẫn đúng. Canh trì là nuôi cá ao, nói rộng ra là nuôi trồng thủy sản, là nghề “một vốn bốn lời”.

Top