2016-03-25 10:37:15

Phát triển các phương pháp đặc hiệu để kiểm soát dịch bệnh virút trên tôm là một nhiệm vụ cấp bách để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế.

Can thiệp RNA (RNAi) là một phương pháp đặc hiệu để ức chế sự tái tạo của viruts bằng cách sử dụng RNA mạch kép (dsRNA) để bất hoạt gene sao chép thông tin di truyền trong RNA mạch đơn (mRNA) của virut. Trong ứng dụng này, chuỗi dsRNA đã được điều chỉnh để tác động tới hai loại virút nguy hiểm trên tôm là virut hoại tử cơ(IMNV) và virut hội chứng chầm tăng trưởng Laem Singh(LSNV). IMNV gây nên tỷ lệ chết cao đối với tôm chân trắng ở Braxin và Inđônêxia, còn LSNV có thể là nguyên nhân của Hội chứng tôm sú nuôi chậm lớn ở Thái Lan.

Trong 1 tháng sau khi cho cảm nhiễm IMNV, tôm chân trắng đã xử lý bằng dsRNA đặc trị virus (dsRNA đã can thiệp) có tỷ lệ sống sót bằng 63%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ 17% ở tôm chỉ được xử lý bằng dsRNA không đặc trị (nhóm đối chứng – sử dụng dsRNA không can thiệp).

Cho tôm sú tiếp nhận dsRNA đặc trị virus qua đường miệng cũng làm giảm LSNV rất hiệu quả. Khả năng ức chế virút LSNV phụ thuộc vào liều dùng của dsRNA. Tỉ lệ tôm miễn nhiễm LSNV trong nhóm tôm cho ăn bằng thức ăn có 12mg dsRNA/kg thức ăn là 66%, trong khi tỷ lệ tôm không nhiễm vius ở nhóm cho ăn với liều lượng 6 mg dsRNA/kg chỉ là 30%. Đối với nhóm tôm không được cung cấp dsRNA (đối chứng), tất cả tôm thí nghiệm đều bị nhiễm LSNV. Kích thước trung bình của nhóm tôm đối chứng nhỏ hơn nhiều so với tôm được cho ăn mRNA đặc trị.

Nghiên cứu này cho thấy RNA mạch kép kiểm soát bệnh virus trên tôm rất hiệu quả.


Top